I - Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Akkoord met Gebruiksvoorwaarden


Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 01 augustus 2016 van toepassing op ieder gebruik van de website https://WebsitesTeKoop.nl (de "Website"), zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie, op alle diensten die door WebsitesTeKoop worden aangeboden en op alle overeenkomsten die WebsitesTeKoop aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.


 


Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. WebsitesTeKoop raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. WebsitesTeKoop kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.


  1. Bescherming van uw privacy


 


In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt. Klik hier om het Privacybeleid in te zien.


  1. Minderjarigen


 


De diensten van WebsitesTeKoop zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.


 


  1. Niet toegestaan gebruik van de Website


 


De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.


 


Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.


 


Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van WebsitesTeKoop. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van WebsitesTeKoop is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.


 


Tenzij WebsitesTeKoop daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats Advertentie’ knop.


 


Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij WebsitesTeKoop daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).


  1. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan


 


Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door WebsitesTeKoop. Uw reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van WebsitesTeKoop verzonden. U hoeft om deze reden niet noodzakelijk een mailadres uit te wisselen tijdens communicatie rondom een advertentie met koper of adverteerder.


 


Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van ons support mailadres [email protected]; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft.


 


Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. WebsitesTeKoop kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:


  1. WebsitesTeKoop kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van WebsitesTeKoop of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld verwijdering van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of

 2. WebsitesTeKoop kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.


 


WebsitesTeKoop kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan WebsitesTeKoop binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.


  1. Geen garanties


 


Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.


 


Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.


  1. Beperking aansprakelijkheid WebsitesTeKoop


 


Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door


 


(i) gebruik van de diensten van WebsitesTeKoop; 


(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan; 


(iii) onjuiste informatie op de Website; 


(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of 


(v) wijzigingen in de diensten van WebsitesTeKoop of wijzigingen in of op de Website.

 


Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan WebsitesTeKoop heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.


 


 


  1. Wijzigingen van de diensten en de Website


 


WebsitesTeKoop kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.


  1. Websites en diensten van derden


 


De website https://WebsitesTeKoop.nl kan verwijzingen naar de websites van derden bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). WebsitesTeKoop heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.


  1. Klachtenregeling


 


Klachten over de dienstverlening van WebsitesTeKoop kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 weken in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.


  1. Overige bepalingen


 


WebsitesTeKoop is onderdeel van WebChamp B.V. en is gevestigd aan de Maria Austriastraat 640, 1087 JC te Amsterdam. WebsitesTeKoop heeft BTW nummer NL852522186B01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57300518.


 


WebsitesTeKoop kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. WebsitesTeKoop zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzigingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van WebsitesTeKoop gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.


 


 


Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door WebsitesTeKoop zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.


 


Kennisgevingen aan WebsitesTeKoop (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties) kunnen worden gericht aan WebsitesTeKoop, Maria Austriastraat 640, 1087 JC te Amsterdam. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het bij WebsitesTeKoop opgegeven e-mail adres of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.


 


WebsitesTeKoop is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van WebsitesTeKoop over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.


 


Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen WebsitesTeKoop en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van WebsitesTeKoop en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat WebsitesTeKoop zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

II Regels voor het plaatsen van advertenties


  1. WebsitesTeKoop is een advertentieplatform


WebsitesTeKoop is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken.


WebsitesTeKoop is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.


  1. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website


 


2.1 Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.


 


2.2 Het opmaken van een Advertentie:


  1. In iedere Advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.


  1. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.


  1. Teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands zijn opgesteld.


  1. Het is niet toegestaan om gratis Advertenties meer dan één keer op de Website te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de Website online/ geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om dezelfde domeinnaam of dezelfde website in meer dan één Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor dezelfde domeinnaam of website te plaatsen.


  1. Indien een Advertentie voor het einde van de initiële Advertentieperiode (of een verlenging van de Advertentieperiode) van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke Advertentieperiode een identieke Advertentie of een Advertentie voor hetzelfde aanbod te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de advertentie of wanneer de koop onverwacht niet is doorgegaan).


  1. Iedere Advertentie dient in de best bijpassende rubriek/categorie te worden geplaatst.


 


2.3 Advertentie inhoud die niet is toegestaan:


  1. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen hetgeen dat ter verkoop wordt aangeboden juist en helder te beschrijven. De titel is beperkt tot een bestaande en volledige domeinnaam inclusief de domeinnaam extentie ('tld').


  1. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.


  1. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.


  1. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op de aangeboden domeinnaam of website.


  1. In Advertenties mogen geen links naar websites worden opgenomen. Het is niet toegestaan om links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.


  1. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.


 


2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten


 


Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.


 


Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder.


 


2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden


  1. Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat:


 


(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;


 


(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij; of


 


(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij.


 


  1. Het plaatsen van een Advertentie


 


3.1. Mijn Account


 


Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop 'plaats advertentie' op de Website. Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.


 


Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.


 


Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.


 


 


 


3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen WebsitesTeKoop en Adverteerder


  1. Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button 'Plaats Advertentie' een Advertentie aanmaken en na het opstellen nogmaals de plaatsing bevestigen met een knop 'Plaats Advertentie'. Hiermee komt de advertentieovereenkomst (de "Advertentieovereenkomst") tussen WebsitesTeKoop en de Adverteerder bij gratis Advertenties tot stand. Bij betaalde Advertenties komt de Advertentieovereenkomst tot stand op het moment dat de betaalprocedure op de Website is doorlopen.


 


3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan


Gratis geplaatste Advertenties blijven tenminste 10 dagen actief op de Website staan, mits de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert. Hierna kan de advertentie worden vernieuwd voor een volgende periode. Voor betaalde advertenties Advertenties geldt een actieve periode van 3 weken. Aan het eind van de actieve periode blijft de advertentie wel gewoon bestaan, maar kan niemand er meer op reageren. De advertenties zijn op dat moment te verlengen, zij het gratis, danwel als betaalde Advertentie.


 


Indien de domeinnaam (met of zonder website) die in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd. Bij verkoop van de domeinnaam (met of zonder website) die in de Advertentie wordt aangeboden eindigt de Advertentieovereenkomst tussen de adverteerder en WebsitesTeKoop, en is WebsitesTeKoop haar verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen. Bij verwijderen van de Advertentie door de Adverteerder eindigt ook de Advertentieovereenkomst tussen de adverteerder en WebsitesTeKoop.


 


3.4. Opvallen


 


Bij het opmaken van de Advertentie heeft de Adverteerder de mogelijkheid om zijn Advertentie te laten 'opvallen', 'omhoog te plaatsen', etc.. Een gratis Advertentie kan later worden gewijzigd naar een betaalde advertentie door via Mijn Advertenties het upgrade proces te doorlopen en de betaalprocedure af te ronden.


 


 


  1. Ontbindingsrecht


 


4.1 Op het plaatsen van een Advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn.


 


4.2 Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Advertenties die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden.


 


4.3 Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Advertentie direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht, zodra WebsitesTeKoop de Advertentieovereenkomst is nagekomen.


 


4.4 Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste Advertentie dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan WebsitesTeKoop een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door WebsitesTeKoop geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen advertentieperiode en/of het gemiddeld aantal biedingen op producten of diensten voor Advertenties in dezelfde rubriek, zoals door WebsitesTeKoop van tijd tot tijd wordt vastgesteld.


 


4.5 Indien u gebruik maakt van het ontbindingrecht zal WebsitesTeKoop de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen. 


 
 1. Biedingen zijn niet bindend


 


5.1. Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders is geregeld, is een bod op een domeinnaam (met of zonder website) in een Advertentie niet bindend. Een Adverteerder is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop.


 


5.2. Indien de Advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen en uitgewisselde berichten over de Advertentie ook worden verwijderd.


 


5.3. Het is niet toegestaan biedingen bij Advertenties te plaatsen met het enkele doel om het biedingsproces te verstoren. 


 
 1. Regels voor het aanbieden van de prijs en betaalmethoden in een Advertentie


 


6.1. Een Adverteerder mag een Gebruiker in een Advertentie niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken.


 


6.2. Het is een Adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de Advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden. De volledige vraagprijs moet vermeld worden of een vermelding van 'Bieden' of overeenkomstige vermelding die aangeeft dat er geen vooraf bepaalde vraagprijs is.


 


6.3. Adverteerders die als ondernemer hun domeinnamen en websites aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Advertentie of tijdens het overleg over de prijs. 


 
 1. Melden van illegale of inbreukmakende Advertenties aan WebsitesTeKoop


 


7.1. Meldingen van Advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaarden


  1. Melden van inbreuk kan alleen worden gedaan door houders van intellectuele eigendomsrechten of hun gemachtigden en wettelijke instanties. Advertenties die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Advertenties waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen per email worden gemeld aan het WebsitesTeKoop team.


 


 


7 .2. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten


  1. Het “Melden van inbreuk” Programma van WebsitesTeKoop is bedoeld om ervoor te zorgen dat in Advertenties aangeboden producten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Lees hier meer informatie over het WebsitesTeKoop Melding van Inbreuk Programma.


  1. Rechthebbenden kunnen melding maken van een Advertentie die inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Advertentie.


  1. De informatie die over de Inbreuk wordt aangeleverd heeft tot doel te verzekeren dat de partij die de Advertentie meldt, de rechthebbende zelf is of door de rechthebbende officieel is gemachtigd. Tevens moet die informatie ons in staat stellen de Advertentie die moet worden verwijderd te identificeren. 


 
 1. Wij geven geen garanties


 


8.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren slechts beperkte controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie. We voeren geen controle uit op de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde domeinnamen of websites, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om de domeinnaam of website te verkopen. We voeren geen controle uit op de bevoegdheid van Gebruikers om domeinnamen of websites te kopen/over te nemen. WebsitesTeKoop geeft daarover geen garantie.


 


8.2. WebsitesTeKoop kan u ook niet garanderen dat de domeinnamen en websites die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.


  1. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid WebsitesTeKoop


 


9.1. Iedere Gebruiker vrijwaart WebsitesTeKoop voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;


 


 


(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,


(ii) het gebruik van via de Website gekochte domeinnamen en websites; en


(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en


(iv) het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie en/of het geleverde product of dienst.


 


 


9.2. De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van WebsitesTeKoop zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 7.


  1. Wijzigingen


 


10.1. WebsitesTeKoop kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.


 


10.2. WebsitesTeKoop kan de prijzen van de betaalde Advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt, dan zal er voor de huidige looptijd geen extra kosten in rekening worden gebracht. Bij een betaalde verlenging na de prijsverhoging zal de nieuwe prijs van toepassing zijn.


 


  1. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd


 


11.1. WebsitesTeKoop kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites van derden, in gedrukte media of op televisie.


 


11.2. Door het plaatsen van een advertentie verstrekt de Adverteerder aan WebsitesTeKoop automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Jij, de Adverteerder, garandeert dat je bevoegd bent deze licentie te verstrekken.


 


11.3. WebsitesTeKoop kan voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.


 


11.4. De opmaak van Advertenties kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.


 


11.5. De Website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. WebsitesTeKoop heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.


 


 


III Aanvullende regels voor betaalde Advertenties


  1. Betaalde Advertenties


  1. Betalingen


 


1.1. Bij het kiezen van de rubriek/categorie of opvalmogelijkheid wordt, indien van toepassing, de bijbehorende prijs kenbaar gemaakt.


 


1.2. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing van de Advertentie. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is WebsitesTeKoop gerechtigd om de geplaatste Advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen.


 


1.3. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is WebsitesTeKoop tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Adverteerder na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is WebsitesTeKoop gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van WebsitesTeKoop voor de betreffende Adverteerder te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Adverteerder komen.


 


1.4. WebsitesTeKoop kan (onderdelen van) de Website en de diensten te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.


 


1.5. Omzetbelasting


 


WebsitesTeKoop brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van WebsitesTeKoop, tenzij anders wordt vermeldt op de Website. Een elektronische factuur voor een order kan door iedere gebruiker worden geprint/opgeslagen als PDF vanaf de bijbehorende order pagina. 


  

"Wil je Domeinnamen verkopen?"

"Adverteren is de Eerste Stap!"

PLAATS ADVERTENTIE